DONT DELETE ME :: PARALAX IMAGE INSIDE

"Quickly, bring me a beaker of wine,
so that I may wet my mind and say something clever."
‚ÄĒAristophanes, 450‚Äď385 B.C.

ALGEMENE VOORWAARDEN

VINUMUNDI
E-mailadres: info@vinumundi.com
Telefoon: 0031 (0) 6 1213 2056
Bankgegevens: IBAN NL85 KNAB 0259 2830 61 | BIC KNABNL2H
BTW: NL001834579B08

1. De websites www.vinumundi.com (hierna: de website) zijn bedoeld om bezoekers in staat te stellen de daarop getoonde producten te kopen. De website is eigendom van en wordt beheerd door Vinumundi, gevestigd te Geleen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 60133392.
2. Op elk gebruik daarvan zijn de algemene gebruiksvoorwaarden van de website van toepassing. Door de website te bezoeken, verklaart de bezoeker kennis te hebben genomen van de algemene gebruiksvoorwaarden van de website en gebonden te zijn aan de inhoud ervan.
3. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om eenzijdig, onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang te weigeren aan bezoekers die zich niet houden aan de huidige algemene gebruiksvoorwaarden.
4. Gebruik van de identiteit van iemand anders, van proxy’s of tijdelijke e-mailadressen is verboden.
5. Voor verkopen aan consumenten / bedrijven via internet gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. VInumundi verdeelt of verkoopt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Bij het bestellen van alcoholische dranken bevestigt de klant door het plaatsen van een bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van deze producten. De klant aanvaardt de verplichting dat alleen hij, of een door hem gemachtigde persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de bestelling accepteert. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren indien blijkt dat de bezoeker minderjarig is.
6. Om uw bestelling af te ronden, dient u te controleren of u de algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd. De aanvaarding geldt zowel voor de algemene gebruiksvoorwaarden van de website als voor de algemene verkoopvoorwaarden online.
7. De aankoop van een van de producten van de website is pas definitief als de koper een bevestigingsmail ontvangt op het door de koper opgegeven e-mailadres tijdens de bestelling.
8. De bezoeker aanvaardt dat de inhoud van de website te allen tijde onderhevig kan zijn aan wijzigingen en correcties. De website biedt geen enkele garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de juistheid van de weergegeven gegevens. De exploitant van de website wijst elke mogelijke aansprakelijkheid af die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik en / of de inhoud van de website.
9. De exploitant van de website aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de tijdelijke onderbreking van de toegang tot en de diensten tot de website. Periodiek onderhoud, update en / of upgrades kunnen nimmer als tekortkoming worden aangemerkt. Gezien de technische kenmerken van internet, van de IT-middelen en het eenzijdig optreden van internetproviders, kunnen onderbrekingen of storingen in de toegang of de dienst niet worden beschouwd als tekortkomingen van de website-exploitant.
10. De exploitant van de website is de enige en exclusieve eigenaar of rechtverkrijgende van intellectuele rechten verbonden aan de website, evenals de eigenaar van het beschermde merk VINUMUNDI.¬†De bezoeker van de website verplicht zich tot het kopi√ęren, bewerken, doorverkopen, exploiteren of gebruiken van enig onderdeel van de website dat onder de bescherming van intellectuele eigendomsrechten valt, in de ruimste zin van het woord.¬†in de ruimste zin van het woord zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant van de website.

Verkoopvoorwaarden

1. Voor verkoop aan consumenten / bedrijven via internet, post of telefoon gelden de wettelijke regels voor verkoop op afstand. Vinumundi verdeelt of verkoopt geen alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Bij het bestellen van alcoholische dranken bevestigt de klant door het plaatsen van een bestelling dat hij voldoet aan de wettelijke minimumleeftijd voor de aankoop van deze producten. De klant aanvaardt de verplichting dat alleen hij, of een door hem gemachtigde persoon die ook de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar heeft bereikt, de bestelling accepteert. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving te weigeren indien blijkt dat de bezoeker minderjarig is.
2. Voor leveringen aan consumenten maken wij gebruik van de diensten van MyParcel. Deze zullen bij aflevering in ieder geval een paspoortcontrole uitvoeren. Om deze reden is het dus niet mogelijk om het pakket bij de buren af ‚Äč‚Äčte leveren.
Voor zakelijk leveringen maken we gebruik van in wijn gespecialiseerde vervoerders en ook hier geldt enkel levering op het doorgegeven adres.
3. Om uw bestelling af te ronden, dient u te controleren of u de algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd. De aanvaarding geldt zowel voor de algemene gebruiksvoorwaarden van de website als voor de algemene verkoopvoorwaarden online.
4. De aankoop van een van de producten is bindend.

VRAAG EN AANBOD

Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.
Bestellingen zijn pas definitief nadat ze schriftelijk zijn bevestigd en ondertekend door een geautoriseerd lid van ons bedrijf.
Alle gevallen van overmacht ontslaan ons automatisch van de leveringsplicht.

TERMIJNEN

Levertijden worden slechts ter informatie gegeven. Elke vertraging in de tijd kan geen aanleiding geven tot annulering door de klant, noch tot schadevergoeding.

FACTUREN, BETALING

Tenzij anders vermeld, zijn al onze facturen contant betaalbaar. Als een factuur niet wordt betaald, wordt het saldo onmiddellijk opeisbaar.
Wanneer de goederen op lange termijn worden verkocht, tegen levering van wissels of effecten die door de koper zijn aanvaard, wordt de standaard, zelfs gedeeltelijke betaling, onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar op elk van de vastgestelde termijnen en het resterende saldo zonder voorafgaande kennisgeving.

Alle betalingen moeten worden gedaan aan het adres van de verkoper, die geen afstand doet van dit recht door de koper op te schrijven.

Het bedrag van elk van onze facturen dat niet binnen 30 dagen na de vervaldag volledig is betaald, wordt van rechtswege en zonder dat een aanhouding of dagvaarding vereist is, in één keer verhoogd met 15% met een minimum van 50 euro. zonder dat deze bepaling van toepassing is met betrekking tot de schuldenaar van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast is 12% rente wegens te late betaling verschuldigd vanaf de vervaldag zonder dat ingebrekestelling nodig is.

Wij blijven eigenaar van de geleverde goederen tot volledige betaling van de bijbehorende facturen.

Geen enkele chauffeur of vervoerder is bevoegd om deze factuur te betalen, in geval van betaling, een kruiscontrole of een bankoverschrijving op de rekening van VInumundi.

DOUANE DOCUMENTEN

Het Administratieve Ondersteuningsdocument (AAD) of Vereenvoudigd Ondersteuningsdocument moet binnen 15 dagen naar behoren worden ondertekend en goedgekeurd. Indien dit document niet aan ons wordt geretourneerd, zijn de accijnzen en administratiekosten voor rekening van de koper.

Levering & retouren

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
2. Vinumundi zal alle geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 2 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 2 à 3 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het reeds betaalde bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Vinumundi het orderbedrag heeft ontvangen.
3. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Levering vindt plaats door Vinumundi zelf of per koeriersdienst.
5. Vinumundi is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijd.

We nemen voorafgaand aan de levering contact met u op voor bevestiging en de leverdatum van de bestelling. Reeds bestelde wijnen kunnen alleen in uitzonderlijke gevallen geretourneerd worden. Wij betalen geen verzendkosten voor aan ons geretourneerde producten indien dit niet vooraf telefonisch, schriftelijk of per e-mail aan u is toegezegd.

ONTVANGST, BEZORGING, TRANSPORT, RETOUR

Al onze goederen worden verzonden voor rekening en risico van de ontvangers. Elke klacht die in overweging moet worden genomen, moet binnen acht dagen na ontvangst van de goederen worden ingediend. De behandeling en het transport van goederen binnen de gebouwen van de klant vallen onder de verantwoordelijkheid van deze laatste.

BESCHADIGINGEN
breuk of vermissing tijdens het transport, zal Vinumundi ervoor zorgen dat de ontbrekende wijnen zo snel mogelijk worden geleverd. U kunt de melding per e-mail melden.

Eigendomsvoorbehoud en geschillen

1. De geleverde producten blijven eigendom van Vinumundi tot het moment waarop de klant alle openstaande schulden aan Vinumundi heeft voldaan.
2. Tot aan al zijn betalingsverplichtingen is voldaan, mag de koper de contractgoederen in eigendom niet aan derden overdragen anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, noch de contractgoederen als aanvullende zekerheid aan derden verpanden.
ONENIGHEID
Alle gevallen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Vinumundi en haar klanten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verkoper redelijkerwijs moet maken om de naleving van deze voorwaarden en de overeenkomst (en) waarin deze voorwaarden staan ‚Äč‚Äčaf te dwingen, komen voor rekening van koper. Consumenten zijn deze kosten pas verschuldigd nadat ze hier door de verkoper op zijn gewezen.
KLACHTEN
Als u in het algemeen een klacht heeft, kunt u altijd telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.
De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting voor consumenten, dat te vinden is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij nemen vrijwillig deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.
UPCOMING

EVENTS, COURSES, TASTINGS...

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

No upcoming events

Load more